Dr. Grad-Gyenge Anikó

Tanulmányok, általános szakmai előmenetel

1978. május 24-én születtem Sümegen. Középiskolai tanulmányaimat a Szombathelyi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskolában végeztem 1992 és 1996 között hegedűés karvezetés, később karvezetés és magánének szakokon.

1996-ban nyertem felvételt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem karvezetés, illetve zenetudományi szakára, ez utóbbi szakon 2002-ben szereztem abszolutóriumot. Zenetudományi tanulmányaim során, 1998-ban NKA-ösztöndíjjal tanulmányoztam a gregorián zene anglikán kultúrában lezajlott fejlődését az Oxfordi Egyetemen.

 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára 1999-ben nyertem felvételt , ahol 2004-ben szereztem állam- és jogtudományi diplomát. A 2000/01-es és a 2001/02-es tanévben az ELTE ÁJK Filozófia Tanszékén, ezt követően pedig a Polgári Jogi Tanszékén voltam demonstrátor. A 2002/03 tanévben 10 hónapot töltöttem a Berlini Humboldt Universität Juristische Fakultät-en ERASMUS-ösztöndíjjal, ahol elsősorban Prof. Dr. Artur-Axel Wandtke és Prof. Dr. Wilhelm Nordemann szerzői jogi kurzusait látogattam. 2003 őszén a tübingeni Eberhard Karls Universität-en vendéghallgatóként vettem részt Prof. Dr. Norbert Flechsig európai szerzői jogi kurzusán. A 2003-as Országos Tudományos Diákköri Konferencián a Szellemi alkotások joga és dologi jog szekcióban II. díjat, illetve a Magyar Szabadalmi Hivatal különdíját kaptam az Alkotmányossági kérdések a szerzői jogban című dolgozatomért, amelynek konzulense Dr. Faludi Gábor egyetemi docens volt. A 2001/02-es tanévben a Bolyai Műhely Alapítvány hallgatója, 2002 és 2004 között pedig a Bibó István Szakkollégium hallgatója voltam.

2004 és 2007 között a Magyar Szabadalmi Hivatal által szervezett felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyamon felsőfokú iparjogvédelmi képzettséget szereztem.

2003-tól 2010-ig az igazságügyi tárcánál dolgoztam az Európai Uniós Jogi Főosztályon, szellemi tulajdonjogi, médiajogi és hírközlési jogi területen, képviselve a magyar Kormányt az Európai Unió Tanácsának megfelelő munkacsoportjaiban, illetve a WIPO Szerzői és Szomszédos Jogi Állandó Bizottságában. 2006-ig megbízott szakértőként, 2006. január 1-jétől tanácsosként, 2008. november 1-jétől pedig a Szerzői Jogi, Iparjogvédelmi és Fogyasztóvédelmi Osztály osztályvezetőjeként végeztem ezt a tevékenységet. A ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért társadalmi szervezetnél 2010 és 2012 között főállású, majd 2012-től megbízott szakértő lettem. A ProArt tevékenységében szakmai háttéranyagok készítésével, illetve előadások tartásával veszek részt, elsősorban a szerzői jogi jogszabályértelmezés, a jogérvényesítés és a szerzői jogi társadalmi tudatosság fokozása területén.

 

Tudományos tevékenység

PhD tanulmányaimat az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékén folytattam 2004 és 2007 között, témavezetőm Dr. Faludi Gábor egyetemi docens volt. 2006-ban három hónapos ösztöndíjjal a müncheni Max Planck Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht keretében,az intézet által adományozott ösztöndíj keretében folytattam a PhD-dolgozatomhoz kiegészítő kutatásokat. 2010 tavaszán szereztem PhD-fokozatot a Szerzői jogi korlátozások és a szerzői jog emberi jogi háttere című disszertációmmal. A tanulmány monográfia-változata 2010-ben jelent meg a HVG-Orac gondozásában, előszavát id. Dr. Ficsor Miály, a WIPO nyugalmazott szerzői jogi főigazgatója, a Szerzői Jogi Szakértő Testület elnöke írta.

2003 és 2009 között megbízott kutatóként dolgoztam az MTA Jogtudományi Intézetének Infokommunikációs Jogi Centrumában, ahol a szerzői jogi kutatásokért felelős vezető kutatói feladatokat végeztem a következő, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott-kutatási programokban:

  1. A média és a kommunikációs platformok közti konvergencia hatása a hazai gazdaságra, különösen a versenyképességre, illetve a konvergencia szabályozás általi kezelésére (Átfogó konvergencia-kutatás az infokommunikáció területén),

  2. A nemzeti örökség és a jelenkori társadalmi kihívások kutatása. Az EU integrációval és a magyar versenyképességgel kapcsolatos társadalomtudományi kutatások. Az információs társadalom jogi keretfeltételei és a magyar versenyképesség. (Ezen belül: 2005-ben Digitális jogkezelés és szerzői jog; A közös jogkezelés és a versenyjog kapcsolata – esetjog és elméletek).

2005 és 2008 között a BME Szociológia Tanszéke mellett működő Média Oktató és Kutató Központ kutatójaként, szerzői jogi területen vettem részt az Európai Bizottság által finanszírozott következő projektekben:

  1. p2p Fusion. Interdiszciplináris kutatási program a fájlcsere-rendszerek jogszerű hasznosítási módjairól,

  2. Communia. Interdiszciplináris kutatási, tapasztalatcsere program a kulturális javak közkincsjellegű hasznosításáról.

 

Oktatási tevékenység

Jogi tanulmányaim befejezése óta folyamatosan végzek egyetemi oktatói és egyéb előadói feladatokat. PhD-hallgatóként az ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszékén oktattam európai uniós szerzői jogi tárgyakat jogász alapképzésben és az állam- és jogtudományi doktori képzésben, valamint zenei szerzői jogot a Polgári Jogi Tanszéken. Jelenleg az ELTE Jogi Továbbképző Intézet International Business Law című LLM programjában veszek részt az Intellectual Property Law tárgy oktatásában.

2004 óta folyamatosan részt veszek a Bibó István Szakkollégium Civilisztikai Műhelyének munkájában, megalakulása óta tagja vagyok a Műhelyt vezető oktatói körnek, valamint itt is folyamatosan tartok magyar, uniós és nemzetközi szerzői jogi és iparjogvédelmi kurzusokat, továbbá kutatásmódszertani foglalkozásokat a szakkollégisták számára. Egyes szakkollégisták számára tutori foglalkozást is vezetek, ennek keretében végzett munka eredményeként Szigeti Flóra hallgatóm az Erdélyi OTDK-n első helyezést ért el. 2011-ben a Bibó István Szakkollégium hallgatók által odaítélhető Harkály-díjának tudományos fokozatát kaptam.

Társoktatóként vagy vendégoktatóként részt vettem a BME Szociológiai Tanszéke keretében működő Média Oktató és Kutató Központ keretében, valamint az ELTE Természettudományi Kar keretében szervezett, modern technológiákat bemutató interdiszciplináris kurzusok oktatásában. Az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékén a médiajogi tanulmányok keretében saját szerzői jogi kurzust vezettem. A Pécsi Tudományegyetem infokommunikációs szakjogász képzésében jelenleg is részt veszek a szerzői jogi tárgy oktatásában, valamint a jogász alapképzésben a zenei szerzői jogi tárgy oktatásában.

2010-ben oktatói felkérést kaptam a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karára, ahol a Polgári Jogi és Római Jogi Tanszéken egyetemi adjunktusként kezdettől részt vettem valamennyi polgári jogi tárgy oktatásában, valamint az Infokommunikációs Jogi Tanszékhez tartozó magyar és angol nyelvű tárgyak oktatásában. 2012-ben egyetemi docensi kinevezést kaptam, 2013-tól a Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék tanszékvezető-helyettese, 2014 szeptemberétől pedig tanszékvezetője lettem. 2013 óta kizárólag polgári jogi tárgyakat oktatok és részt veszek a Doktori Iskola polgári jogi felelősségi tárgyainak oktatásában is. A 2012/13. tanév tavaszi szemeszterében a Universität Wien-en Prof. Dr. Michel Walterrel közös összehasonlító szerzői jogi szemináriumot vezettem egy oktatói ERASMUS-ösztöndíj keretében. 2012 óta támogató oktatóként és előadóként veszek részt a KRE ÁJK mellett működő Bocskai István Szakkollégium tevékenységében.

2013 óta vezető oktatója vagyok a Zeneipari Hivatal zenei szerzői jog kurzusának, amelynek keretében zeneipari szakemberek tehetnek szert zenei szerzői jogi ismeretekre.

 

Egyéb szakmai tevékenység

2005-től folyamatosan tagja vagyok (immár harmadik ciklusra kinevezve) a Szerzői Jogi Szakértő Testületnek, ezidő alatt előadója voltam több, mint harminc szakvéleménynek, amelyek többsége bírósági vagy más hatósági kirendelésre, kisebb része magánmegkeresésre készült. A vélemények többsége nyilvános. 2006 és 2010 között a Testület elnökségének tagjaként is részt vettem a Testület szakmai vezetésében.

2003 óra tagja vagyok a Szerzői Jogi Fórum Egyesületnek, továbbá az Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI) magyar csoportjának, valamint 2010 óta a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületnek, továbbá a FIDE Magyar Tagozatának, valamint a Magánjogot Oktatók Egyesületének, továbbá felvételemet kértem a Magyar Tudományos Akadémia köztestületébe.

Szerkesztőbizottsági tagként felelek a szerzői jogi tárgyú publikációkért az Infokommunikáció és Jog című folyóirat szerkesztőbizottságában. A Bibó István Szakkollégium Bibó Jogi és Politikatudományi Szemle szerkesztőbizottsági tagja vagyok. A KRE ÁJK nemrég újraindult tudományos folyóiratának, az Acta Iuridica-nak társfőszerkesztőjeként tevékenykedem. Rendszeresen kapok felkéréseket más jogi folyóiratok publikálás előtt álló írásainak magyar és angol nyelvű vak lektorálására.

Gyakran írok szerzői jogi blogbejegyzéseket az eszerint.blog.hu-n, illetve a kluwercopyrightblog.com-on, valamint rendszeresen adok interjút szerzői jogi kérdésekben írott sajtótermékeknek és audiovizuális médiaszolgáltatóknak.

A Creative Commons és az European Union Public License-ek honosításának jogi felelőse voltam.

 

Előadói tevékenység

Rendszeres előadója vagyok magyar és nemzetközi konferenciáknak. Az alábbiakban ezek közül a PhD-fokozat megszerzése óta lezajlott, főbb események bemutatására kerül sor (a teljes lista külön dokumentumban olvasható).

2010. márciusában az EU spanyol elnöksége által szervezett Digitization on Cultural Material c. konferenciáján Madridban tartottam előadást “Orphan works in the Hungarian Copyright Law” címmel. Ugyanebben az évben “The state-governed licensing system of orphan rights in Hungary” címmel tartottam előadást a Lengyel Nemzeti Audiovizuális Intézet Culture 2.0 című konferenciáján Varsóban, majd 2010. december 9-én “Collecting societies – regulatory needs from Hungarian perspective” című előadást tartottam a Göttingeni Egyetem és a Bécsi Egyetem eWorkshop c. konferenciáján Bécsben. 2011. június 5-8-án „Harmonization of the intellectual property law before access the EU" 4 részes előadás-sorozatot tartottam a SMEI II project keretében Tiranában. 2011. december 20-án “Hungarica in the Hungarian Law” című előadást tartottam a WIPO TKF szakértői csoportja ülésén Kassán. 2012. február 26-án “Copyright enforcement and the protection of the human rights” címmel előadást tartottam a Szegedi Tudományegyetem Copyright and Human Rights című konferenciáján. 2012. július 2-án "Extension of term of protection and the public domain" címmel előadást tartottam Párizsban a CERDI szerzői jogi nyári egyetemén. 2012. szeptember 18-19-én vezető előadó voltam a Regional Symposium of the WIPO on TK and Digitalization of Intangible Cultural Heritage című programon. 2013. május 24-én Európai média a szerzői jog tükrében című előadást tartottam az Interaktív média hatása a társadalomra című konferencián, Marosvásárhelyen. 2014. novemberében Luxembourgban vettem részt kerekasztal-konferencián az amszterdami IVIR és a Luxembourgi Állami Könyvtár közös szervezésében az out-of-commerce művek felhasználásának engedélyezésével kapcsolatos ECL-rendszerekről.

2011. június 17-18-án "A szerzői jogi jogérvényesítés aktuális dilemmái." címmel előadást tartottam a Magánjogot Oktatók Konferenciáján. 2011. szeptember 26-án „Jogérvényesítési kísérletek a fájlcserélő hálózatok ellen.” címmel előadást tartottam a Magyar Bíróképző Akadémia szerzői jogi tárgyú bírói továbbképzésén. 2011. november 24-én „Mire megvénülünk” című előadást tartottam Székesfehérváron, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület őszi konferenciáján. 2011. december 9-én „A Premier League-ügy hatásai a szerzői jogban” címmel ko-referátumot tartottam az Allan and Overy Ügyvédi Iroda Versenyjogi beszélgetések sorozatában. 2012. június 17-én a Magánjogot Oktatók Egyesülete éves konferenciáján “Állami szerepvállalás a szerzői jogban” címmel tartottam előadást. 2012. október 18-án Magyarország Országgyűlési Könyvtára szervezésében “Nemzeti emlékezet és digitális hozzáférés – digitális emlékezet és nemzeti hozzáférés. Elektronikus dokumentumok a könyvtárakban” című konferencián a nyitó, vitaindító előadást tartottam. 2014. június 27-én a Magánjogot Oktatók Konferenciáján “Commentare necesse est” című tartottam előadást. 2014. szeptember 24-25-én a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége és a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára Informatio Scientifica – Informatio Medicata című konferenciáján “Szerzői jogi kihívások a tudomány menedzselésében” címmel tartottam előadást. 2015. április 24-én a Kolozsvári Sapientia Egyetemen “A biztosítékok rendszere az új magyar és román Polgári Törvénykönyvekben” című konferencián “A szellemi tulajdonjogok, mint biztosítékok” című előadást tartottam. 2015. április 15-én a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület “Szerzői jog és iskolai könyvtár” c. konferenciáján “Szerzői jog az iskolában, különös tekintettel a könyvtárra” című előadást tartottam.

2015 október 9-én a Hírközlési Tudományos Egyesület felkérésére előadást tartok és kerekasztalt vezetek az egyesület “Médianet” című programjában, valamint 2015. október 28-án Szalay Péter alkotmánybíróval és Pataky Árpád kúriai bíróval közös előadást tartok a Budapesti Ügyvédi Kamarában “A személyiségi jogok érvényesítésének megújult rendje es legújabb trendjei” címmel a Magyar Jogász Egylet felkérésére. 2016 tavaszán az ALAI Rómában megrendezésre kerülő éves konferenciáján a 3D nyomtatással kapcsolatos szellemi tulajdonjogi kérdésekről fogok előadást tartani.


Tudományszervezési tevékenység

Rendszeresen veszek részt konferenciák szervezésében, részben a Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék, részben a ProArt szervezésében. Ezek közül kiemelkednek a következők: szerzői jogi képzések szervezése és előadóként való részvétel a korábbi Magyar Bíróképző Akadémia (ma: Magyar Igazságügyi Akadémia) keretében szerzői joggal foglalkozó bírók és ügyészek számára. Az egyik főszervezője lehettem a Magánjogot Oktatók Egyesülete 2014-es konferenciájának. A KRE ÁJK PJRJ TSZ keretében több, az új Ptk-val foglalkozó konferencia szervezését bonyolítottam le (illetve főszerkesztőként vagy felelős szerkesztőként az ezek utóköteit előkészítő szakmai csoport tagja voltam). 2015 november 3-4-én a Fővárosi Törvényszéknek a szerzői jog büntetőjogi úton történő érvényesítéséről szóló konferenciájának, valamint a KRE és a ProArt közös, 2015. december 1-jén megrendezésre kerülő hasonló témájú konferenciájának egyik főszervezője és előadója vagyok.

2014 óta veszek részt PhD-eljárásokban. Jelenleg egy aktív PhD-hallgatóm van (Dr. Pontos Patrik), több hallgatóval informális konzultációkat folytatok. Szigorlati bizottsági tagként vettem részt dr. Bakos Eszter szigorlatán, bírálóként dr. Eszteri Dániel eljárásában, illetve dr. Hajdú Dóra eljárásában, opponensként dr. Kacsuk Zsófia eljárásában.

A 2014/15-ös tanévtől a kari Tudományos Diákköri Tanács elnökeként vezetem az OTDK-felkészítést a karon, illetve veszek részt a Karon folyó egyéb tehetséggondozási tevékenységekben. Az általam irányított felkészülési folyamat eredményeként a KRE ÁJK a 2015-ös OTDK-n érte el legjobb eredményét (24 versenyző 9 díjat, valamint egy opponensi különdíjat nyert). Dr. László Csilla hallgatóm a Polgári Jog II. szekció második díját és az Országos Ügyvédi Kamara különdíját nyerte el. A Nemzeti Tehetség Program több pályázatán az én szakmai irányításom mellett indult sikerrel a Kar.


 

Egyéb kutatási programokban való részvétel

2008 óta vagyok tagja magyar nemzeti szakértőként a World Intellectual Proerty Organization Genetic Resources Traditional Knowledge and Folklor közép-kelet-európai és nyugat-ázsiai regionális szakértői csoportjának.

2011-ben részt vettem az Európai Bizottság által támogatott csatlakozási tréningen Tiranában, ahol feladatom volt a szerzői joggal foglalkozó albán hatóságok számára a szellemi tulajdonjogi jogharmonizációval kapcsolatos előadás-sorozat tartása.

2013-ban esettanulmányt készítettem az egységes szabadalmi rendszerről az Európai Unióban az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóságának aStudy on Language and Translation in International Law and EU Law” című kötete számára.

Az Európai Bizottság megrendelésére, az University of Amsterdam projektvezetése mellett vettem részt 2014-ben a Study on the remuneration of authors and performers in the EU, illetve 2015-ben a Study on the legal and contractual approach and remuneration of specific authors in the Member States kutatási projektben, mint magyar rapportőr. A kutatási projekt az uniós szerzői jogi reform előkészítését szolgálja.

2014-ben a 19. Nemzetközi Összehasonlító Jogi Világkonferencia nemzeti jelentését Mezei Péterrel közösen készítettem el a felhasználási szerződésekről, szabad szoftverekről és a Creative Commonsról.

Az Európai Bizottság megrendelésére, az University of Amsterdam projektvezetése mellett vettem részt 2015-ben a Study on the legal and contractual approach and remuneration of specific authors in the Member States kutatási projektben, mint magyar rapportőr. A kutatási projekt az uniós szerzői jogi reform előkészítését szolgálja.

Számos egyéb, kisebb kutatási projektben vettem és veszek részt, melyeket a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület (Védelmi Idő Munkacsoport, 2012), a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Audiovizuális Munkacsoport, UGC Munkacsoport, Jogérvényesítési Munkacsoport) szervezett, amelyekből publikációk születtek, ezek a publikációimat tartalmazó dokumentumban kerültek feltüntetésre.


 

Publikációs és előadói tevékenység számokban

Összes megjelent, az MTMT-ben listázott szerzői jogi publikációim száma: 118, a teljes hivatkozási indexem 151.

Konferencián vagy egyéb rendezvényen tartott, illetve már bejelentett nyilvános előadásaim száma 61 (ebből 13 idegen nyelven, illetve külföldi rendezvényen). (A publikációk és a hivatkozások, valamint a tudományos előadások külön dokumentumban kerültek feltüntetésre.)

 

Egyéb szakmailag releváns képességek

Angol nyelven felsőfokú írásbeli nyelvvizsgával és középfokú szóbeli nyelvvizsgával rendelkezem, német nyelven középfokú írásbeli és szóbeli nyelvvizsgám van, amelyet kiegészít egy DSH német nyelvvizsga. Latin középfokú nyelvvizsgát szereztem. Korábban tanórai keretben tanultam olaszul és oroszul, e nyelveken szótár segítségével olvasok.

 

Rangos elismerés az OTDT-nek

Az OTDK lett a Highlights of Hungary 2019 második helyezettje és a Brain Bar Különdíjasa

Bővebben...:

MRK TÁB 2019. évi ülése - rövid beszámoló

A Magyar Rektori Konferencia

Tehetséggondozási Állandó Bizottsága  2019. évi ülése

Bővebben...:

Kitüntetésátadó ünnepi ülés

Október 31-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében, Kitüntetésátadó ünnepi ülés keretében lezárult a XXXIV. OTDK.

Bővebben...:

Megjelent a XXXV. OTDK központi felhívása

Megjelent a XXXV. OTDK központi felhívása

Bővebben...:

XXXIV. OTDK-t lezáró kitüntetésátadó ülésre

XXXIV. OTDK-t lezáró kitüntetésátadó ülés 

Bővebben...: