Dr. Mezey Barna

ISKOLAI TANULMÁNYOK

 • Gimnázium 1967-1971 Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

 • Egyetem 1972-1977 Állam- és jogtudományok Budapest
 • Posztgraduális képzés 1978-1980 Szociológia tanulmányok Budapest

MUNKAVISZONY

Főfoglalkozás

 • MTA 1977-1983 tudományos segédmunkatárs, tudományos munkatárs
 • ELTE 1983-1991 egyetemi adjunktus
 • ELTE 1991-2000 egyetemi docens
 • ELTE 1993-tól tanszékvezető
 • ELTE 2000-től egyetemi tanár

Részfoglalkozás

 • ELTE Levéltár 1983-1985
 • Magyar Jogász Egylet 1992
 • Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Intézet Politológiai Tanszék 1993-1996
 • ELTE-SZIF 1995- vezető tanár, egyetemi docens, 2000-től egyetemi tanár

Meghívott előadó

 • ELTE Bölcsészettudományi Kar 1981-1983
 • Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 1997
 • Budapest Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Államigazgatási Kar 1989-
 • Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 1998-
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar 1995-1997, 1998, 2002

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS

 • Kandidátusi disszertáció: A magyar polgári börtönügy kialakulása (1991)
 • Kandidátusi disszertáció megvédésének napja: 1991. március 20.

SZÉCHENYI PROFESSZORI ÖSZTÖNDÍJ

 • 1998-2001

HABILITÁCIÓ

 • Habilitáció: A munkáltatás a büntetés-végrehajtás történetében (1999)

OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

Kötelező előadások és szemináriumok az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán

 • Magyar alkotmánytörténeti és jogtörténeti előadások ELTE ÁJK nappali (1978-), esti (1995-) levelező tagozatán (1997-), jogász szakon és politológus szakon (1999-)
 • Magyar alkotmánytörténeti és jogtörténeti előadások az ELTE SZIF kihelyezett tagozatán (1995-2002)
 • Szemináriumok állam- és jogtörténet tárgykörében (1978- 1991, 1998-)
 • Levelező konzultációk állam-és jogtörténet tárgykörében (1977- 1980)
 • Európai alkotmány- és parlamentarizmus-történeti előadásokaz ELTE ÁJK politológus szakán (1997-
 • Büntetés-végrehajtási jog (1998-2006)
 • Magyar közigazgatástörténeti előadások az ELTE ÁJK igazságügyi igazgatási BA szakán (2008-)

Alternatív előadások

 • A magyar és európai parlamentarizmus története (1993-1998)
 • A magyar büntetés-végrehajtási jog fejlődése (1992-1998)

Fakultatív előadások (speciális kollégiumok)

 • Adalékok a magyar politikai és jogi gondolkodás történetéhez (1979-1981)
 • A Rákóczi szabadságharc jogalkotása (1981-1983)
 • Fejezetek a büntetésvégrehajtás történetéből (1984-1998)
 • A magyar börtönügy története (1987-2009)
 • Bűn és bűnhődés a népmesékben és az eposzokban (1991-1992)
 • A biblia büntetőjoga (1990-1991)
 • A magyar büntető perjogi modellek fejlődése (1994-1998)
 • A magyar és európai parlamentarizmus története (1999-2005)
 • Büntetőrendszer és büntető eljárás a későközépkori Magyarországon (2002)
 • A felvilágosodás büntetőjogi vonatkozásai Magyarországon (2003)
 • Diktatórikus berendezkedések – koncepciós eljárások a magyar joghistóriában (2004)
 • A büntető igazságszolgáltatás eszközei a társadalom peremrétegei ellen a 16-18.században (2005)
 • A gyanú és a gyanúbüntetés (2006)
 • Bírák és közvetítők. A mediáció történeti mintái (2007)
 • Szankciók, büntetések, intézkedések a büntetőjog történetében (2008)
 • A borral kapcsolatos viszonyok szabályozásának jogtörténeti kérdései (2008)
 • Büntetőjogi konfliktuskezelés (2009)
 • Fejezetek a magyar börtönügy történetéből (2008-2009)
 • Börtönriportok (2009-2010)
 • Tömlöc, fenyítőház, fegyház (2010-)

Előadások meghívott előadóként

 • Kormányzattörténeti előadások az ELTE Bölcsészettudományi Karán (1981-1983)
 • Közigazgatástörténeti előadások az Államigazgatási Főiskolán (1989, 1992-1998)
 • Rendvédelemtörténeti előadások a Rendőrtiszti Főiskolán (1995-1998)
 • Alkotmány-és parlamentarizmustörténeti előadások a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézetében (1993-1996, teljes kurzusok)
 • Büntetőjogtörténeti és büntetésvégrehajtás-történeti (1995 – 1997, 2002,2004) és parlamentarizmustörténeti előadások (1996) a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
 • Előadások a cigányság magyarországi történelméről a Janus Pannonius Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Karán (1997)
 • Alkotmány-és jogtörténeti előadások a Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi karán (1998-2010)
 • Vorlesungen über das mittelalterlische Strafrecht in Ungarn (Előadások a középkori büntetőjogi köréből) (1993, 1994) Universität Hamburg
 • Vorlesungen über das nord-deutsche Zuchthauswesen (Előadások az észak-német dologházügyről (1993) Universität Göttingen
 • Vorlesungen aus der Geschichte des ungarischen und deutschen Gefängniswesen (Előadások a magyar és az európai börtönügy történetéből (1996) Universität Basel
 • Ungarische Strafrechtkodifikation im 19. Jh. (A magyar büntetőjogi kodifikáció a 19. században (1998) Universität Hamburg
 • Ungaren an den deutschen Universitäten in 16-19.Jh. (Magyarok német egyetemeken a 16-19. században) (2001) Universität Jena-Goetehe Institut Rothenburg
 • Die Tendenzen der ungarischen Rechtsentwicklung. Festvortrag (A magyar jogfejlődés tendenciái) (2003) Universtät Hiedelberg

OKTATÁSSZERVEZÉS

 • A magyar állam- és jogtörténet oktatásának reformja (1991-1996)
 • A ME Bölcsészettudományi Kara Politológia szakán az Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet c. stúdium tantervének, tananyagának kialakítása (1993-1996)
 • I.-II. Budapesti Nyári egyetem megszervezése, a nyári egyetemek programjának, tematikájának kidolgozása (1996)
 • Állam- és jogtudományi alapismeretek speciális szaktanfolyam megszervezése, programjának kidolgozása, a kurzus koordinálása (1996-1998)
 • A budapesti jogi képzés szakmai gyakorlatának előkészítése, megszervezése, szabályozása (1997)
 • A másoddiplomás levelező képzés tantervének kialakítása, a képzés beindítása (1997)
 • Oktatási és tanulmányi dékánhelyettes (1996-2000)
 • A Kar akkreditációs felelőse, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar akkreditációs beadványának szerkesztője, szövegezője (1998/99)
 • Az ELTE Integrációs Előkészítő Tanács tagja, az Szabályzatelőkészítő Albizottság alelnöke (1999)
 • Az ELTE Ideiglenes Intézményi Tanácsának tagja (1999)
 • A kreditrendszer bevezetésének előkészítése (1999)
 • Az Állam-és Jogtudományi Kar dékánja (2000. július 1.-2008. július 1.)
 • Habilitációs eljáró bizottság tagja:
 • 2001: Balogh Elemér – SZTE ÁJK
 • 2003: Föglein Gizella – ELTE BTK
 • 2004: Homoki Nagy Mária – SZTE ÁJK
 • 2006: Szabó István – ME ÁJK
 • 2007: Gyekiczky Tamás – DE ÁJK
 • 2007: Kerezsi Klára – ELTE ÁJK
 • 2008: Szente Zoltán – MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport
 • 2009: Lőrincz József – ELTE ÁJK
 • 2010: Simándi Irén – ELTE BTK
 • AZ ELTE Habilitációs Bizottság tagja (2003-2010)
 • Az ELTE Tehetséggondozó Tanácsának tagja (2010)
 • Az Eötvös Loránd Tudományegyetem megválasztott rektora (2010. március 22.) a 2010. augusztus 1.–2014. július 31. időszakra

TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK

 • 1976-1983, 2007-2009: A Habsburg-ellenes Rákóczi-szabadságharc államának jogalkotási kérdései
 • 1983-1986: A magyarországi cigányság történetének jogtörténeti kérdései
 • 1985-: A magyar büntetés-végrehajtási jog története, a polgári börtönügy kialakulása
 • 1991-: Az európai parlamentarizmus történetének kérdései, a parlamenti kormányzat Magyarországon
 • 1994-: Magyar rendvédelem-történet, különös tekintettel a büntetés-végrehajtás helyzetére

KÜLFÖLDI KUTATÁSOK

 • Universität Wien: Az osztrák dologházügy a 18-19. században (1989)
 • DAAD (Universität Trier, Universität Kiel, Universität Bonn): A német büntetés-végrehajtási jog fejlődése (1990)
 • TEMPUS (Universität Trier) A büntetőjog‚ s a büntetés-végrehajtás a német államokban a 16-19. században (1991,1992), (Universität Göttingen ) A parlamentáris intézmények a német alkotmánytörténetben (1993), (Universität Heidelberg) A rendvédelem-történet német modellje (1994)
 • Universität Heidelberg: A büntetés-végrehajtás történetének német szakirodalma (1996)
 • Universität Basel: A svájci büntetés-végrehajtási jog története, különös tekintettel az intézeti hálózat és a börtönépítészet fejlődésére (2000)

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TEVÉKENYSÉG

 • Közreműködés a Börtönügyi Múzeum berendezésében (1996)
 • Honfoglaláskori vetélkedősorozat középiskolásoknak (1996)
 • Televíziós ismertterjesztő sorozat a magyra jog történetéről (1994)
 • Rubicon történeti magazin jogtörténeti "különszámok":
  • 1996: Bűn és büntetés
  • 1997: Államformák
 • Frankfurti könyvvásáron: A magyar országgyűlés történetének képeskönyve (History of the Hungarian Parliament/Geschichte des ungarischen Parlaments) Budapest 1999

Ismeretterjesztő előadások

 • Előadások a magyar alkotmánytörténet köréből, TIT előadások 1977-1980, 2005-2010
 • Előadások a magyar történelemről, SZOT 1982
 • Előadások a magyar történelem köréből (BM Művelődési Ház, utóbb Duna Palota) 1980- 1993
 • Történelem előadások (előkészítő tanfolyamok) SZET, ÉSZET 1979-1980, FEB 1978-1995
 • Rubicon mesterkurzusok (Mesterkurzus tanároknak. Előadások a magyar és egyetemes történelem tárgyköréből) 1996-2003
 • Jogtörténeti előadások középiskolásoknak ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium 2003, 2008

RÉSZVÉTEL TUDOMÁNYOS TOVÁBBKÉPZÉSBEN

Oktatásszervezés

 • PhD-hallgatók jogtörténeti képzésének megszervezése (1996-)
 • Az ELTE ÁJK Doktori Tanácsa tagja (2000-2004)
 • A Miskolci Egyetem Doktori és Habilitációs Bizottság tagja (2002-2008)
 • A Károli Gáspár Református Egyetem Doktori és Habilitációs Bizottságának tagja (2004-2010)
 • A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Doktori és Habilitációs Bizottságának tagja (2004-2010)
 • A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara Doktori és Habilitációs Bizottságának tagja (2009-2010)
 • Az ELTE Doktori Tanácsának tagja (2010)

Képzés

 • Előadások az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolájában 1997-
 • Előadás a Miskolci Egyetem Doktori Iskolájában 2004
 • Előadás az ELTE PPK Doktori Iskolájában 2009

Témavezetés

Megvédett PHD-dolgozat témavezetője:

 • 2004: Horváth Attila: A részvénytársasági jog története Magyarországon
 • 2005: Képes György: Az amerikai alkotmányfejlődés hatása a magyar alkotmánytörténetre
 • 2006: Pálvölgyi Balázs: A közegészségügy szervezett rendszerének kialakulása Magyarországon
 • 2007: Schweitzer Gábor: Autonómia korrektívumokkal. A fővárosi törvényhatósági bizottság törvényi szabályozása 1920-1930 között
 • 2008: Völgyesi Levente: A városi alkotmányosság az újkori Magyarországon

PHD-dolgozat témavezetője (a várható védés időpontjával):

 • 2010: Barna Attila: A politikai bűncselekmények szabályozásának fejlődéstörténete
 • 2011: Frey Dóra: Kitelepítések Tolna megyében a 20. században
 • 2012: Beke-Martos Judit: Állami ceremóniák – jogi rituálék
 • 2013: Kiss Bernadett: Kisebbségi jogok története

CSc hivatalos bíráló

 • 1995: Dettné dr. Légrády Ilona: A magyar vámszedés kialakulása és fejlődése a Honfoglalástól 1300-ig
 • 2000: Pandula Attila: A Horthy-korszak kitüntetési rendszere, különös tekintettel a polgári kitüntetésekre

PhD hivatalos bíráló:

 • 1998: Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba
 • 1999: Szabó István: Az államfő jogállása a weimari alkotmányban
 • 2000: Pesti László: Az újkori magyar parlament működése és szervezeti rendje 1848-1998
 • 2000: Föglein Gizella: Az államfői jogkör Magyarországon 1944-1949
 • 2001: Davola József: A katonai rendőrség
 • 2004: Stenpien, Erik: Abaúj és Tolna vármegyék szervezetének átalakítása 1848 és 1918 között
 • 2006: Nagy Zsolt: A jogászképzés fejlődése és aktuális kérdései
 • 2007: Bató Szilvia: A „büntetési rendszer” átalakításának megjelenése Kossuth Lajos Pesti Hírlapjában 1841-1844
 • 2007: Koncz Ibolya Katalin: A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német Római Birodalomban és a királyi Magyarországon
 • 2009: Korsósné Delecasse Krisztina: Az ügyvédi autonómiák létrejötte és működésének megkezdése Magyarországon a polgári korszakban
 • 2009: Mázi András: A kötelesrész megjelenése a magyar magánjog rendszerében
 • 2009: Varga Norbert: A magyar állampolgársági jog a 19. században
 • 2009: Lupkovich György: Az 1956-os forradalom utáni megtorlás. A Szilágyi László és társai per jogtörténeti elemzése
 • 2010: Cserny Ákos: Miniszteri felelősség – közhatalmi felelősség
 • 2010: Andrea Vitkoóvá: Magyar parlamentarizmus 1867-1918

PhD bíráló bizottság:

 • 2002: Suba János: Határvédelem-határőrizet, határkijelölés a Trianoni Magyarországon
 • 2003: Sándor István: A társasági jog története Európában
 • 2005: Varga Katalin: A protestáns gályarab prédikátorok pere
 • 2005: Tóth Zoltán József: Szemelvények a Szent Korona-tan 20. századi történetéből
 • 2006: Babják Ildikó: Árucsere-ügyletek a germán népek szokásjogában
 • 2006: Takács Tibor: A francia magánjog fejlődésének története (A Code Civil és előzményei)
 • 2007: Szigeti Magdolna: Németország II. világháború utáni államépítése, alkotmányjogi helyzete és az újraegyesítés
 • 2007: Tóth Zoltán: A halálbüntetés története, filozófiája és kortárs jogelméleti kérdései
 • 2009: Peres Zsuzsanna: A hitbizomány Magyarországon
 • 2009: Palló József: A gyógyító jellegű büntetőjogi intézkedések fogalmi és alkalmazási kérdései

PhD/Doktori szigorlati vizsgabizottság:

 • 1999 Szabó István (ME, ÁJK)
 • 1999 Fleck Zoltán (ELTE ÁJK)
 • 1999 Szűcs Lászlóné dr. Siska Katalin (ME ÁJK)
 • 2002 Herger Csabáné (PTE ÁJK)
 • 2002 Schanda Balázs (ELTE ÁJK)
 • 2002 Köbel Szilvia (ELTE ÁJK)
 • 2002 Tercsák Tamás (ELTE ÁJK)
 • 2003 Kardos Sándor (ME ÁJT)
 • 2003 Kiss Barnabás (SZTE ÁJK)
 • 2004 Heka László (SZTE ÁJK)
 • 2005 Tóth István (SZTE ÁJK)
 • 2005 Tóth Zoltán József (ME ÁJK)
 • 2005 Antal Tamás (SZTE ÁJK)
 • 2005 Babják Ildikó (ME ÁJK)
 • 2005 Takács Tibor (ME ÁJK)
 • 2006 Béli Gábor (PTE ÁJK)
 • 2007 Peres Zsuzsanna (PTE ÁJK)
 • 2008 Kapáné Czenczer Orsolya (KRE ÁJK)
 • 2008 Domaniczky Endre (PTE ÁJK)
 • 2009 Palló József (ME ÁJK)

TUDOMÁNYOS SZERKESZTŐI TEVÉKENYSÉG

Sorozatszerkesztés

 • A magyar állam- és jogtörténeti bibliográfiák szerkesztője (1981-)
 • A Fiatal Oktatók Műhelytanulmányai társszerkesztője (1976-1986)
 • A Jogtörténeti Értekezések szerkesztője (1993-)
 • Essays of Legal History szerkesztője (1995)
 • A Rechtsgeschichtliche Vorträge szerkesztője (1994-)
 • A Jogtörténeti Szemle társszerkesztője (1986-1992)
 • A Junge Ungarische Rechtshistoriker sorozat szerkesztője (2007-)
 • Tudományos diákköri dolgozatok I-II. (1974)
 • Tudományos diákköri Füzetek 1-15 (1978-1984)
 • A tudományos diákkörökre vonatkozó jogszabályok (1979)
 • Az ELTE Tudományos diákköreinek évkönyve (1977-1982)

Szerkesztőbizottsági, tanácsadó testületi tagság

 • A Rubicon történelmi magazin szerkesztő bizottsága tagja (1996-)
 • A Jogtörténeti Szemle szerkesztő bizottságának tagja (2003-)
 • A Magyar Jogász Napló szerkesztő bizottságának tagja (1994-1999)
 • A Magyar Rendészet szerkesztő bizottságának tagja (2000-)
 • A Börtönügyi Szemle szerkesztő bizottságának tagja (2000-)
 • A jogOk – Jogász Oktatás (Igazságügyi Fogalmazók Országos Egyesületének lapja) szerkesztő bizottsági tagja (2005-)
 • A Miskolci Jogi Szemle Tanácsadó Testületének tagja (2005-)
 • A Iustum Aequum Salutare szerkesztő bizottságának tagja (2006-)
 • Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Évkönyvei (szerkesztő bizottság elnöke 1998-1999, szerkesztő bizottsági tag 2000-2008)
 • Világgazdaság – Felsőoktatás szakmai tanácsadó testület tagja (2001-2004)

Külföldi szerkesztőbizottság tanácsadó testületi tagság

 • Az European Lawyer Journal tanácsadó testületének tagja (2005-től)
 • Journal of European History of Law tanácsadó testületének tagja (2009-től)

KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK

 • 1989 Universität Wien
 • 1990 Universität Trier, Universität Kiel, Universität Bonn (DAAD)
 • 1991 Universität Trier (TEMPUS),
 • 1992 Universität Trier (TEMPUS)
 • 1993 Universität Göttingen (TEMPUS)
 • 1993 Universität Hamburg (FEFA)
 • 1994 Universität Heidelberg (TEMPUS)
 • 1994 Universität Göttingen (TEMPUS)
 • 1996 Universität Heidelberg (ELTE)
 • 2000 Universität Basel - 3 hét (Stroniak Stiftung)

NEMZETKÖZI KONFERENCIÁK, SZEMINÁRIUMOK SZERVEZÉSE

 • Strefrechtskodifikation im 18. und 19. Jahrhundert / Georg August Universität Göttingen, 1996 (Prof. Dr. Wilhelm Brauneder, Universität Wien; Prof. Dr. Barna Mezey, ELTE; Prof. Dr. O. Moorman van Kappen, Universität Nijmegen; Prof. Dr. Wolfgang Sellert, Georg August Universität Göttingen)
 • Strafrechtsgeschichte an der Grenze des nächsten Jahrtausendes Budapest, 2000
 • Die Entwicklung der Nationalstaaten im 19. und 20. Jahrhundert. Rundtischkonferenz der Rechtshistoriker Budapest, 2005
 • Deutsch-ungarisches Strafrechtsgeschichtlies Seminar (Prof. Dr. Günter Jerouschek, Universität Jena; Prof Dr. Barna Mezey, ELTE; Prof Dr. Hinrich Rüping, Universität Hannover)
  • 2001: Rothenburg ob der Tauber: Die peinliche Strafprozeß in Europa. Seine hhistorsichen Grundlagen und Kritik am peinlichen Strfarecht aus deutscher und ungarischer Perspekrive
  • 2002: Csopak: Die Freiheitsstrafe in der Rechtsgeschichte
  • 2003: Rothenburg ob der Tauber: „Rechte und Juristen – Facetten europäischen Strafrechtsdenkens”
  • 2004: Pécs: „Diktaturen in den europäischen Jahrhunderten – verfassungsrechtliche und strafrechtliche Aspekte”
  • 2005: Rothenburg ob der Tauber: „Strafrecht als Instrument gegen Randgruppen, gesellschaftliche Außenseiter und politische Abweichler”
  • 2006: Eger: „Verdacht und Verdachtstrafe”
  • 2007: Rothenburg ob der Tauber: Richten und Schlichten
  • 2008: Győr Strafe, Buße, Strafvollzug
  • 2009: Rothenburg ob der Tauber: Strafrechtliche Konfliktregelung zwischen effizienter Strafverfolgung und dem Verbot der Verfolgung Unschuldiger
  • 2010: Budapest: Sanktionen in der Rechtsgeschichte (Szervezés alatt)
 • Ungarisch-schwiezerisches Strafrechtsgescichtliches Seminar (Prof. Dr. Kurt Seelmann, Universítät Basel; Prof Dr. Barna Mezey, ELTE)
  • 2001: Frauenchimsee: Die Geschichte und die Zukunft der Freiheitsstrafe
  • 2003: Budapest: Das Strafrecht der Aufklärungsszeit
  • 2006: Basel: Gaetano Filangieri und das Kodifikationsbewegungen in der Aufklärungszeit
 • Ungarisch-österreichisches Verfassungsrechtsgescichtliches Seminar (Prof. Dr. Wilhelm Brauneder, Universität Wien; Prof. Dr. Barna Mezey, ELTE; Prof. Dr. Révész T. Mihály, Universität. Győr; Univ doz. Dr. Szigeti Magdolna, Pázmány Péter Katolische Universität)
  • 2007: Ungarisch-österreichisches Ausgleich im Jahr 1867
  • 2008: Recht und Wein
  • 2010: Verfassunsgrechtliche Tendenzen nach dem zweiten Weltkrieg in Ost-Mitteleuropa

TÁRSADALMI SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

Tagság magyar tudományos és szakmai szervezetekben

 • A Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja (1992-)
 • Európai Jogakadémia alapító tagja (1999-)
 • Finkey Ferenc Büntetőjogi Reform Tár7saság alapító tagja (1991-)
 • Magyar Börtönügyi Társaság alapító tagja (1990)
 • Magyar Jogász Egylet tagja (1990-)
 • Magyar Jogász Szövetség tagja (1977-1990)
 • Magyar Jogász Egylet tagja (1990-)
 • Magyar Kánonjogi Társaság tagja (2004-)
 • Magyar Kriminológiai Társaság tagja (1990-)
 • Magyar Történelmi Társulat tagja (1977-)
 • Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja (1992-)
 • Politikatudományi Társaság tagja (1994-)
 • Protestáns Közművelődési Egyesület tagja (1989-1999)
 • Tudományos Ismeretterjesztő Társulat tagja (1977-1989)

Tisztségek tudományos és szakmai szervezetekben

 • Magyar Börtönügyi Társaság (elnökségének tagja 1991-2001, alelnöke 2001-2008, elnöke 2008-)
 • Magyar Börtönügyi Társaság Történeti Szekciójának elnöke (1991-2001)
 • Magyar Jogász Szövetség Római jogi és Jogtörténeti Szakosztályának titkára (1985-1990)
 • Magyar Jogászegylet Jogtörténeti Osztályának titkára (1990-1995), elnöke (2007-)
 • Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottság, Jogtörténeti Albizottsága titkára (1996-1999), elnöke (2002-2005)
 • Magyar Tudományos Akadémia nem akadémikus köztestületi tagok választott közgyűlési képviselője
 • Tehetségért Mozgalom jogi ágazatának országos elnöke (1992-1996)

Bizottsági tagságok tudományos és szakmai szervezetekben

 • Az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj Bizottság tagja (2000-2003)
 • A Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoka tanácsadó Testületének tagja (1999-2006)
 • Korrupciós jelenségek az önkormányzati közigazgatásban kutatási proJekt NFT ROP3.1.1. Szakértői Testület tagja (2006)
 • Magyar Akkreditációs Bizottság Állam-jog és politikatudományok Bizottságának tagja (2001-2007)
 • Magyar Börtönügyi Társaság elnökségének tagja (1991-)
 • Magyar Börtönügyi Társaság Történeti Szekciójának tagja (1991-)
 • Magyar Jogász Egylet Tudományos Bizottságának tagja (2007-)
 • Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Jogtörténeti Albizottságának tagja (1996-)
 • Magyar Tudományos Akadémia elnökségének a nem akadémikus köztestületi tagok választott közgyűlési doktorok társadalomtudományi képviselői által választott tagja (2007-)
 • Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományos Osztályának nem akadémikus köztestületi tagok közgyűlési társadalomtudományi képviselői által választott tagja (2007-)
 • Magyar Tudományos Akadémia Vezetői Kollégiumának a nem akadémikus köztestületi tagok közgyűlési társadalomtudományi képviselői által választott tagja (2009-)
 • Országos Igazságszolgáltatási Tanács Oktatási Tudományos Tanácsának tagja (2006-2009)
 • Országos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Társadalomtudományi Kollégiumának tagja (2001-2004)

Tagságok tudományos és szakmai szervezetekben

 • Wiener Dekanenkonferenz für Wissenschaftliche Forschungsarbeit in Mittel- und Osteuropa alapító tagja (2008)
 • International Commission for the History of Repersentative and Parliamentary Institutions tagja (2002-től)

ELISMERÉSEK

Tudományos tevékenységért

 • Hajnóczy érem (tudományos diákkörben végzett tevékenység) 1976 (ELTE ÁJK TDT)
 • Kiváló Munkáért (tudományos diákköri munkáért) 1985 (OM)
 • Rendvédelem-történetéért érdemérem 2001 (Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság)
 • Rendvédelem történetéért Érdemkereszt 2003 (Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság)
 • Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2005 „A jogászképzés tartalmi megújításában és értékes hagyományainak megőrzésében végzett tevékenységéért, oktatói, kutatói és vezetői munkásságáért” – a Magyar Köztársaság elnöke)

Képzési tevékenységért

 • Miniszteri jutalom: 1981 (MM)
 • Kiváló munkáért: (oktatási tevékenységért) 1989 (OM)
 • Kiváló FEB vezető tanár 1989 (FEB)
 • Az évfolyam legjobb előadója 1991 (ELTE ÁJK HÖK)
 • Az évfolyam legjobb előadója 1992 (ELTE ÁJK HÖK)
 • Az évfolyam legjobb előadója 1993 (ELTE ÁJK HÖK)
 • Az év legnépszerűbb oktatója 1999 (ELTE ÁJK HÖK)
 • Az első évfolyam legnépszerűbb oktatója (Győri képzési hely) 2001 (ELTE – SZIF JI HÖK)
 • A belügyminiszter aranygyűrűje (kiemelkedő oktatási tevékenység, pedagógusnap) 2001 (BM)
 • Az év kiváló oktatója (ELTE ÁJK HÖK) 2002
 • Az év kiváló oktatója (SZE JGTK JI HÖK) 2002
 • Az év kiváló oktatója (ELTE ÁJK HÖK) 2003
 • Az év kiváló oktatója (ELTE ÁJK HÖK) 2005
 • Mestertanár Aranyérem 2005 (Országos Diákköri Tudományos Tanács)
 • Pázmány Péter Felsőoktatási Díj 2006 (Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány)
 • Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Ezüst Emlékérme 2008 (KRE ÁJK dékánja)
 • Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme 2008 (ELTE szenátusa)

Egyéb szakmai elismerés

 • Magyar Jogász Szövetség Aranykoszorús Jelvény 1989 (MJSZ)
 • "A hű barátságért aranyoklevél" a cigányságért folytatott évtizedes munkáért 2000 (Cigány Tudományos és Művészeti Társaság)
 • Emberi jogokért Emlékplakett 2004 (Igazságügyi miniszter)
 • Bishinger József Ezüst Emlékérem 2005 (Győr Megyei Jogú Város polgármestere)

FONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

 • MEZEY BARNA: A Rákóczi-szabadságharc országgyűlései. Jogtörténeti Értekezések 11. (szerk.: Kovács Kálmán) Budapest 1981. Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke, 86 o.
 • MEZEY BARNA: A büntetőjogi felelősségre vonás intézményi hátterének kialakítása a 18–19. században. Az önálló magyar büntetés-végrehajtás jogi és szervezetei kereteinek kiépítése. (A jogi felelősség és szankciórendszer elméleti alapjai 14.) Budapest 1990., Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, [ISBN 978 963 462 582 7], 102 o.
 • MEZEY BARNA: A magyar polgári börtönügy kezdetei. Budapest, 1995. Századvég Kiadó, [ISBN 963 8384 88 3] (Jogtörténeti értekezések [1218-3814] 17. ), 230 o.
 • MEZEY BARNA: „Öszve szerkesztett szövetségünknek kötele” A jogalkotás alkotmányos keretei a Rákóczi-szabadságharcban. Budapest, 2009. Gondolat Kiadó, [ISBN 978-963-693-092-9] 356 o.
 • MEZEY BARNA: A polgári börtönügyi tudományosság a XIX-XX. század Magyarországán. BÓDINÉ BELIZNAI KINGA – MEZEY BARNA (szerk.) A magyar börtönügy kutatásának alapjaiból.. Budapest, 19971, 20002, Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke 199 o. [ISBN 963 463 221 1](Jogtörténeti Értekezések 20.) 5-102. o. Klny. Budapest, 2000. Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke, 71 o.
 • MEZEY BARNA – SZENTE ZOLTÁN: Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet. Budapest, 2003. Osiris Kiadó [ISBN 963 389 305 4] 631 o.
 • Magyar alkotmánytörténet (szerzői munkaközösség, szerk. MEZEY BARNA) Budapest, 1995, 1996, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003. Osiris Kiadó [ISBN 963-379-106-5] 406 o.
 • Magyar jogtörténet (szerzői munkaközösség, szerk. MEZEY BARNA) Budapest, 1996,1997, 1999, 2003, 2004, 2007 Osiris Kiadó [ISBN 963-379-138-3] 438 o.
 • MEZEY, BARNA (Hrsg.) Strafrechtsgeschichte an der Grenze des nächsten Jahrtausendes. Budapest, 2003., Gondolat Kiadói Kör, [ISBN 963 9500 85 2] (Rechtsgeschichtliche Abhandlungen 27. [ISSN 1218-3814] 27.) 286 o.
 • JEROUSCHEK, GÜNTER – MEZEY, BARNA – RÜPING, HINRICH (Hrsg.): Strafverfolgung und Staatsraison / Deutsch-ungarische Beiträge zur Strafrechtsgeschichte. Rothenburger Gespräche zur Strafrechtsgeschichte. Band 6. Gießen, 2009, Psychosozial-Verlag, [ISBN 13: 978389067904.] 310 o.

MRK TÁB 2021. beszámoló

 TÁJÉKOZTATÓ 

A felsőoktatási tehetséggondozás elmúlt időszakban történt főbb ereseményeiről 

az MRK TÁB tagjai és meghívottjai részére 

Bővebben...:

Kitüntetés átadó ünnepi ülés

2021. november 24-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében, Kitüntetés átadó ünnepi ülés keretében lezárult a XXXV. OTDK.

Bővebben...:

Véget ért a XXXV. OTDK

2021. május 19-én véget ért a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Bővebben...:

Megkezdődött a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Prof. Dr. Szendrő Péter OTDT elnöke, Prof. Dr. Sótonyi Péter Állatorvostudományi Egyetem rektora és Dr. Nagy István agrárminiszter a Prof. Dr. Freund Tamás MTA elnöke, Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter,  Dr. Hankó Balázs az ITM felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára és Dr. Birkner Zoltán NKFIH elnöke üdvözleti szavaival 2021. március 29-én, az Állatorvostudományi Egyetemen megnyitották a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. A megnyitó egyben az Agrártudományi Szekció kezdetét is jelentette, amelynek a 234 éves Intézmény ad otthont három napon keresztül.

Bővebben...:

A tervezett számot jelentősen meghaladva pályázatot támogat a Kooperatív doktori program

A tervezett számot jelentősen meghaladva 246 pályázatot támogat a Kooperatív doktori program - közölte az innovációs és technológiai miniszter a kiírás hétfői sajtótájékoztatóján Budapesten

Bővebben...: